Phòng A

Diện tích: 7,40mx 7,20m
Công suất:
  • "U": 23
  • Thính phòng: 60
  • Lớp học: 24
  • Imperial: 24
  • Cocktail: 75 nội và 120 với sân thượng